Kathodische Bescherming/ Cathodic Protection

De meest voorkomende vorm van schade aan gewapend beton betreft de corrosie van de inwendige stalen wapening. Door toepassing van de techniek van kathodische bescherming (KB) kan deze corrosie vertraagd en zelfs stopgezet worden.

Kathodische bescherming kan enerzijds toegepast worden d.m.v. opgelegde stroom  of d.m.v. opofferanodes (Sika FerroGard). In het eerste geval wordt een externe spanningsbron gebruikt, die enerzijds verbonden wordt met de wapening en anderzijds met een geleider (meestal op basis van titanium), aangebracht op of in het betonoppervlak. In het tweede geval worden opofferanodes (meestal op basis van zink) in het beton aangebracht en verbonden met de wapening.

In de norm NBN EN 12696 worden de eisen, randvoorwaarden en beoordelingscriteria voor kathodische bescherming beschreven.

Doordat KB verdere corrosie van de wapening voorkomt, is het niet nodig om het verontreinigde (door carbonatatie en/of chloriden) maar nog mechanisch gezonde beton te verwijderen. Enkel het beton dat t.g.v. de wapeningscorrosie al onthecht is en dus loshangt dient vooraf hersteld te worden. Deze plaatsen kunnen gemakkelijk geïdentificeerd worden door het betonoppervlak met een metalen staaf te sonderen.

Voor het ontwerp van KB d.m.v. opgelegde stroom is een bijkomende voorafgaande studie nodig van de continuïteit van de wapening en van de elektrische weerstand van het beton. Ook moet men zich ervan verzekeren dat er aan het betonoppervlak geen verbindingen mogelijk zijn tussen de wapening en de extern aangebrachte geleider van het KB-systeem. De wapening is beschermd tegen corrosie zolang de spanningsbron aangesloten blijft. De goede werking van het systeem kan op een relatief eenvoudige manier gecontroleerd worden m.b.v. referentie-elektroden.

Bij het systeem d.m.v. opofferanodes wordt de plaats en het aantal aan te brengen anodes bepaald naargelang de vastgestelde aantasting, het type anode en de gewenste beschermingsduur.

Toepassingen en markten

De techniek is vooral interessant indien de wapeningscorrosie veroorzaakt wordt door chloriden (bv. door dooizouten of aan de kust). Een klassiek herstel, waarbij het verontreinigde beton wordt verwijderd en vervangen wordt door een herstelmortel, is in deze gevallen, in het bijzonder bij hoge chlorideconcentraties in het beton en ook indien toekomstige verontreinigingen door chloriden niet uitgesloten kunnen worden, vaak ontoereikend en leidt niet tot een duurzaam resultaat. Bovendien bevorderen de chloriden zelf, omwille van hun elektrische lading, de goede werking van de techniek.

Ook wapeningscorrosie t.g.v. carbonatatie kan met KB behandeld worden. In deze gevallen vormen de klassieke herstelmethoden over het algemeen echter een meer economische oplossing.

Sika-FerroGard 300serie

Sika® FerroGard®-310 Duo is een hybride anode die is gebaseerd op een dubbele technologie die de syste-men van kathodische bescherming met opgelegde stroom en galvanische kathodische bescherming com-bineert. Sika® FerroGard®-310 Duo opofferingsanodes worden in gezond maar met chloride vervuild beton geplaatst en niet in delen welke zijn behandeld met betonreparatiemortels.
De anodes werken in 2 fasen:
1e fase – Met behulp van een tijdelijke stroomvoorzie-ning
wordt een opgelegde stroom aangebracht tussen de Sika® FerroGard®-310 Duo anodes en het staal. Tij-dens
deze fase wordt de passieve film van de wapening versterkt en worden agressieve ionen weggedreven. 2e fase – aan het einde van de 1e fase wordt de stroom
verwijderd. De anodes fungeren dan als een langduri-ge
opofferingsanode en voorkomen verdere corrosie.

Sika-FerroGard 500 serie

Sika® FerroGard®-510 Patch is een discrete opoffe-ringsanode op basis van zink, die ingeboord buiten de te herstellen zone, in constructies van gewapend be-ton die corroderen ten gevolge van de inwerking van chloriden en/of carbonatatie.
Sika® FerroGard®-510 Patch anodes worden langs de omtrek van de reparatiezone geplaatst en aan de wa-pening vastgemaakt vooraleer een betonherstelsys-teem aan te brengen. De wapening juist naast het her-stelde gebied loopt namelijk het grootste risico op cor-rosie doordat de wapening in de herstelde zone door het aanbrengen van de hoog alkalische herstelmortel terug zijn oorspronkelijke passieve toestand/electrisch potentiaal aanneemt, dat dan verschillend is van het potentiaal van de wapening in het beton juist naast de herstelling.
Sika® FerroGard®-510 Patch anodes offeren zich prefe-rentieel op om de wapening in het moederbeton juist naast de herstelde zone te beschermen tegen verdere corrosieschade door het ringanode / halo effect. Daarenboven kunnen met deze Sika® FerroGard®-510 Patch anodes klassieke herstelmortels, hechtlagen en betonstaalbeschermende coatings gebruikt worden, aangezien ze in het moederbeton ingeboord worden en dus niet in de herstelmortel ingebed worden.

Sika-FerroGard 700 serie

Sika® FerroGard®-720 Reba is een discrete opoffe-ringsanode op basis van zink, die geplaatst wordt bin-nenin een met reparatiemortel herstelde zone, in con-structies van gewapend beton waar corrosie optreedt ten gevolge van indringing van chlorides.
Sika® FerroGard®-720 Reba anodes worden langs de omtrek van de te herstellen zone geplaatst en op de wapening bevestigd vooraleer over te gaan tot de be-tonherstelling. Reden is dat de wapening juist buiten de herstelde zone het grootste risico op corrosie loopt door de vernieuwde passiverende omstandigheden voor de wapening in de herstelde zone.
Sika® FerroGard®-720 Reba Reba anodes corroderen eerder dan de wapening rond deze anodes, waardoor ze bescherming bieden tegen schade door beginnende corrosie in de omslagzones.
In de nieuwbouw kan Sika® FerroGard®-720 Reba op specifieke posities op de beugels van de wapening ge-plaatst worden, om corrosie in maritieme omgevingen te voorkomen.

Neem contact op

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u een offerte aanvragen? Vul het formulier in, we nemen uiterlijk binnen 3 werkdagen contact met u op. U kunt ons ook een mail sturen of ons bellen op het onderstaande nummer.


  • info@bevepro.nl

  • +31 297 303610